درباره پیتزا های ما:

پیتزا ها در زیتون با روش پخت آمریکایی تهیه می شوند.

مواد اولیه ی به کار رفته در آن ها  به وسیله ی فرمول اختصاصی زیتون تهیه می شوند.

پیتزا های زیتون چه تفاوتی دارند؟

خمیر پیتزای با فرمول اختصاصی و تهیه شده بو صورت روزانه.

پنیر پیتزا با ترکیب اختصاصی.

مواد اولیه ی تازه به دلیل تهیه ی روزانه ی مواد به میزان مصرف.

تهیه و پخت به وسیله ی کادری آموزش دیده.